www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

„Politika“ do škol patří, ne že ne

Lidové noviny, 13. 01. 2006

Srovnání současné české výuky se vzděláváním ve vyspělých zemích naznačují, že naši žáci dostávají ve škole podstatně méně příležitostí vyjádřit svůj názor, případně si ho utvářet v diskusích s ostatními žáky. (Výjimkám všechna čest!)

  Důvody hledejme v minulosti. Už rakouský Schulkodex z roku 1805 obsahoval konstatování, že Rakousko nepotřebuje lidi vzdělané, ale dobré poddané. Škola se vlastně starala, aby obyvatelstvo bylo snadno ovladatelné. Rovněž totalitní režimy si „objednávaly“ výchovu konformních občanů, kteří si nechají leccos nakukat.

  Potřeby a nároky moderní otevřené společnosti jsou ovšem opačné. Patří k nim též rozvinutá schopnost občanů účinně využívat politiku jako demokratický způsob zprostředkování vlivu různých zájmových skupin na vytváření společenských pravidel. Taková dovednost se nedá osvojit z výkladu učitele – žáci musí některé věci zažít na vlastní kůži. Mnozí si teprve po mnoha skutečných diskusích ve třídě uvědomí, že rozmanitost je obohacující, že je důležité znát názory a zájmy ostatních, že obhajování stanovisek během debaty je pomáhá tříbit a že tudy vede cesta k přijatelné dohodě.

  Z autentické politiky má školní mládež nejblíž k ovlivňování života ve své vlastní škole. Projekt Kalibro proto před rokem zprostředkoval pro vedení asi 500 škol pohled na to, jak své postavení vnímá 55 tisíc školáků. Například 60 % žáků uvedlo, že může ve škole svobodně a veřejně vyjádřit svůj názor na všechno, co se tam děje. Stejné procento se domnívá, že učitele a vedení školy zajímají názory, pocity a přání žáků. Kolem 63 % žáků odpovědělo, že může spolurozhodovat o vzhledu a zařízení učebny – po dohodě s ostatními nebo s třídním učitelem tam mohou například pověsit plakát, přinést hezký kus nábytku nebo chovat nějakého živočicha. Ale jen 35 % žáků si myslí, že mohou ovlivnit například výběr knih, o kterých se bude diskutovat, nebo to, zda se budou v hodině něčím zabývat do větší hloubky. A pouze 32 % žáků někdy zkusilo v učebně nebo ve škole něco změnit. To jsou ovšem průměrné hodnoty: rozdíly třeba mezi základními školami jsou obrovské. Ty nejvstřícnější dostaly od svých žáků více než dvakrát lepší hodnocení než školy nejméně vstřícné.

  Politika ve smyslu učit se, jak najít dohodu přijatelnou pro všechny, proto do škol rozhodně patří. Určitě se nic špatného nestane, když při rozhodování o výzdobě učeben a chodeb dostanou žáci daleko větší slovo než dnes. Až se budou při výtvarné výchově dohadovat, jak ji pojmou, osvojí si mnohé důležité dovednosti.

  Další příležitost ke skutečné občanské výchově žactva nabízejí komunální či celostátní politická témata: stavem chodníků a jejich údržbou počínaje, přes výstavbu hřiště nebo parkoviště či třeba vánoční výzdobu obce až po zákaz kouření ve veřejných prostorách, způsob postihu neukázněných řidičů, registrované partnerství či rodinnou politiku státu včetně postoje k potratům.

  Učitel by měl ovšem předem zajistit, aby se žáci na takovou diskusi důkladně připravili: jednotlivé skupinky by měly předem nastudovat současnou úpravu u nás a v jiných zemích i argumenty, které se už ve veřejné diskusi objevily. Lépe se zorientují tehdy, když budou znát také významné zastánce hlavních názorových proudů. Jinak se diskuse ve třídě zvrhne v jalové filozofování a střílení od boku.

  A toho budeme mít v letošním volebním roce všichni brzy plné zuby.

© Oldřich Botlík, KALIBRO, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner