www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Spoustu námětů skýtá voda, nejlépe velká

Lidové noviny, 26. 05. 2006

Povodňové zprávy obsazují už několik týdnů přední stránky novin i úvod televizního zpravodajství. Pokud zrovna vaše škola není zatopená, zkuste vytěžit z této přírodní katastrofy něco pozitivního. Školní povodňový projekt může zasáhnout téměř všechny předměty běžné výuky a zavést žáky i do oblastí lidského poznání, kterými se škola obvykle nezabývá.

  Přirozeným začátkem projektu je zkoumání toho, jak povodně „fungují“, jak se zjišťuje množství vody v terénu a jak se odhaduje nebezpečí, které z jejího nahromadění vzniká. S pomocí jednoduchých a levných pomůcek si děti samy změří a spočtou, kolik vody spadne při dešti např. v jejich obci či regionu nebo kolik vody v zimě obsahuje sníh na kopci nad vesnicí. Mapa s vrstevnicemi (případně plastický model krajiny, který si samy udělají) jim pomůže s představou, co se s vodou bude dít dál. Kde se soustředí, kterými vodními toky bude odtékat a jakou zátěž to pro ně bude znamenat.

  Dobrý smysl má také vytvoření jednoduchého povodňového modelu na blízkém potůčku či strouze. Žáci si tu mohou vyzkoušet v malém i funkci různých protipovodňových opatření a také přírodních i lidských faktorů, které naopak povodním pomáhají v jejich ničivé síle. Od toho je jenom skok k výletu do minulosti. Naši předkové se s povodněmi učili žít celá staletí. Snažili se je předpovídat, budovali hráze a rybníky, pokud nemuseli, raději nežili na místech, která nedokázali před velkou vodou spolehlivě ochránit. A pokud ano, byli si vědomi rizika, které to přináší, a s pokorou nesli následky. Co se to vlastně na našem vztahu k přírodě změnilo, že nás najednou povodně (či jiné přírodní katastrofy) tolik překvapují? – jeden z možných povodňových námětů na esej či úvahu do školních internetových novin.

  Zajímavá a poučná může být také historie pojišťování proti povodním a jiným přírodním katastrofám. V té souvislosti některé hloubavější žáky napadne, jestli je správné, když stát přispívá na odstranění následků škod způsobených povodněmi těm občanům, kteří se proti nim nepojistili, nebo když podporuje obnovu poškozených staveb v záplavových oblastech. Diskuse může pokračovat otázkami po vhodné míře solidarity s povodněmi postiženými spoluobčany. A proč vlastně jen se spoluobčany? V Indii, Bangladéši či Bolívii bývají přece mnohem rozsáhlejší záplavy s mnohem závažnějšími následky. Žáci se o tom mohou přesvědčit na webových stránkách příslušných zemí či mezinárodních organizací, které se zabývají pomocí lidem zasaženým přírodními katastrofami. Jak tyto organizace vlastně fungují? Kde získávají prostředky pro svou činnost a podle jakých kritérií vybírají, kde a komu budou pomáhat? Může se jejich prostřednictvím zapojit do pomoci postiženým na druhém konci světa i naše třída či škola? A je takové snažení efektivní? Nebylo by lepší vyhrnout si rukávy a zajet – až voda opadne – do sousední vesnice pomoci třeba starším lidem s vyklízením vyplavených sklepů?

  Odpovědi na podobné otázky musíme nechat na dětech a nesmíme se zlobit, když se nakonec rozhodnou jinak, než bychom si představovali. Hlavní je, že si prostřednictvím projektu osahají povodně ze všech možných stran. Snad se díky tomu přičiní, aby v budoucnu nebyly následky povodní tak závažné jako dnes.

© David Souček, KALIBRO, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner