www.ucenischuti.cz

         

animace sova

učení s chutí

 kalibro

Týden s císařem Rudolfem II.

Lidové noviny, 27. 01. 2006

Projektové vyučování bývá častým tématem článků a diskusí o změnách ve vzdělávání. Na pražském gymnáziu PORG, jehož jsem absolventkou, mají projektové školy v přírodě již desetiletou tradici a mezi studenty jsou velmi oblíbené. Mohou tak být v mnohém příkladem.

  Týdenní projektová škola v přírodě se koná každý podzim. Účastní se jí všech osm ročníků gymnázia a také většina vyučujících. Pokaždé je vybráno jedno zastřešující téma, které se stane rámcem celé akce. To může souviset s místem (Hory, Moře, Písecko) či dobou (Milénium) konání, úspěšná byla ale i zdánlivě spíše „učebnicová“ témata (Antika, Doba Rudolfa II.).

  Začátkem školního roku se středem zájmu všech studentů stává nástěnka s nabídkou projektů pro školu v přírodě (ŠVP). Každý projekt vlastně představuje obor nebo činnost, jimiž se budou celý týden zabývat ti studenti, kteří si ho vyberou. Projekty navrhují a vedou jednotliví učitelé, buď sami, nebo v malých skupinkách s kolegy z příbuzných oborů. Náplň projektů je dána jednak rámcovým tématem, jednak aprobací daného vyučujícího či jeho koníčky.

  Možností je každý rok mnoho, od těch, které se téměř samy nabízejí, až po velmi překvapivé. Na alchymistický projekt z první, rudolfinské ŠVP se vzpomíná dodnes, o dva roky mladší hymna projektu zeměměřičů mezi studenty dokonce zlidověla. Během „Antiky“ bylo možné připravovat olympiádu i nacvičovat drama. Na ŠVP v Chorvatsku jsme mohli překládat básně o moři s angličtináři, sbírat brouky a připravovat bylinné výtažky s biology, žít životem trosečníků pod vedením fyzikáře nebo vydávat deník „Ostrovní noviny“ s češtináři. Anebo také malovat, hrát jazz, navazovat kontakt s místními či trénovat na získání titulu Iron Man. Na „Miléniu“ poutaly naši pozornost zejména historicko-filosofický projekt Smrt a také hledání odposlouchávacího zařízení, jež údajně vyrobili spolužáci fyzikáři. Na Luční boudě v Krkonoších bylo možné podniknout každý den túru jinou cestou, stejně tak jako číst si celý týden horory.

  Projektů je každý rok něco přes deset, každý zhruba pro 15 studentů. Nabídka bývá vyrovnaná a většinou se každému nakonec povede přihlásit tam, kam by chtěl nejvíc. Některé projekty mohou být věkově omezeny, ale základní myšlenkou ŠVP je možnost spolupracovat se studenty z jiných ročníků na tématu, které je blízké celé skupině. Studenti bydlí na pokojích s kamarády ze své třídy, dopoledne tráví se svým projektem a odpoledne si vybírají z nabídky sportovních aktivit, které vedou instruktoři (často absolventi školy). Týden strávený „venku“ tak pomáhá stmelit celou školu.

  Pobyt je vždy zakončen slavnostní prezentací všech projektů. Poslední večer je věnován divadelním představením, koncertům, scénkám a výstavám, jež mají za úkol přiblížit činnost a výsledky projektu ostatním. Zhlédli jsme vypuštění horkovzdušného balónu, dramatické ztvárnění průběhu morové infekce či výstupu na Sněžku, ukázky použití přírodních barviv, sborový zpěv balady v irské angličtině, výsledky demografických průzkumů i nově nadabovanou telenovelu…

  Projektové školy v přírodě patří k tomu, na co jako bývalí studenti vzpomínáme nejvíce a nejraději. Jejich hlavní přínos se totiž netýká vzdělávání samotného, ale těch zdánlivě neurčitých veličin, které s ním souvisejí. Nálady ve škole, vzájemných vztahů nejen v rámci tříd, ale i napříč ročníky a učitelským sborem, celkové kultury a „ducha“ školy. Úspěšnost projektové školy v přírodě není dána jejím rozpočtem, ale ochotou a zaujetím učitelů na straně jedné a možností vybrat si sám náplň své činnosti a poznat blíže studenty z jiných tříd na straně druhé. Pokud máme svou školu rádi, je to i díky skvěle připraveným školám v přírodě.

© Tereza Botlíková, 2006

PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

objednat propagační materiály

Objednejte si propagační materiály v našem eshopu.

PRŮBĚH PROJEKTU

 • Učitel vypracuje stručný popis projektu na jednu stranu A4.
 • Všechny děti ve třídě se aktivně zapojí podle svých možností.
 • Vhodně zvolené téma bude žákům blízké.
 • Cíle a kritéria hodnocení si učitel a žáci stanoví sami.
 • K chybám se bude přistupovat konstruktivně.
 • Žáci budou pracovat samostatně, učitel bude usměrňovat a radit.
 • Náměty na třídní projekty budou zveřejňovány na webových stránkách pro inspiraci a následování.
 • Učitelé a žáci budou sdílet práci na svém třídním projektu prostřednictvím neveřejného blogu.
 • Zájemci se setkají i na odborných seminářích.
 • Při hledání prostředků pro svůj třídní projekt využijí žadatelé informační listy, vzory smluv a další materiály pro sponzory.
 • Všem účastníkům budeme poskytovat metodickou podporu po celý rok.

SPONZOŘI

HLAVNÍ PARTNER

banner